statut

STATUT KRAKOWSKIEGO KLUBU MORSÓW "KALORYFER"

Wstęp
Stowarzyszenie pod nazwą Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer" jest organizacją ludzi propagujących zimowe kąpiele na otwartych akwenach, hartowanie ciała oraz zdrowy styl życia. Dopuszcza się również stosowanie nazwy skróconej w postaci KKM Kaloryfer.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer", zwany dalej Klubem Sportowym, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach  oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§ 2.
Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§ 3.
Siedziba klubu znajduje się w Krakowie.

§ 4.
1. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.
2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do realizacji swych celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9.
1. Celem Klubu jest:
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (prowadzenie sekcji pływackiej i biegowej, organizacja / prowadzenie treningów, udział w zawodach sportowych)
  - szerzenie wiedzy na temat morsowania (terapii dla stanów pourazowych, pokontuzyjnych, wzmacnianiu układu odpornościowego i wydolnościowego)
   - tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem.


2. Formy działania Klubu:

- prowadzenie otwartych (dla wszystkich członków Klubu) sekcji sportowych, organizowanie treningów, zawodów, udział w zawodach)
  - organizowanie akcji propagujących ochronę zdrowia poprzez promowanie morsowania jako przykładu zdrowego trybu życia /poprzez wspólne kąpiele w zamarzniętych akwenach wodnych/,
  - uświadamianie o zaletach morsowania /poprzez Internet oraz przy okazji kąpieli na akwenach wodnych/,
  - organizowanie wspólnych wyjazdów, sesji /integracja grupowa/,
  - organizowanie imprez sportowych,
  - organizowanie imprez rekreacyjnych,
  - organizowanie imprez i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  - współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
  - organizowanie akcji chroniących dziedzictwo przyrodnicze /w tym akcji sprzątania otoczenia akwenów wodnych, dbania o czystość wód, ochrona zwierząt/,
  - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa – poprzez oddawanie honorowe krwi przez niektórych członków Klubu,
  - wymiana informacji i doświadczeń z innymi klubami Morsów w Polsce i poza granicami kraju /Internet/.

§10.
Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Klubu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 12.
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14.
1. Członek zwyczajny ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
- zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
- korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
- brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu                                                                                    - korzystać z infrastruktury klubowej, nabywać gadżety klubowe w cenie zakupu, brać udział w imprezach płatnych, w których Klub bierze udział, również w cenie zakupu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  - przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  - regularnego opłacania składek członkowskich najpóźniej w terminie 14 dni od rozpoczęcia sezonu,
  - czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
  - dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§ 15.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla Klubu.
2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek zarządu Walne Zebranie Członków.

§ 16.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 17.
Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku wpłacania składek członkowskich.

§ 18.
1. Klub ma prawo nadawania godności i tytułów.
2. Godność nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu
3. Osoba, której nadano godność, może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach, posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§ 19.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  - dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
  - śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  - wskutek nieopłacenia składki rocznej w terminie do końca listopada, jeśli zarząd klubu uzna opóźnienie za nieusprawiedliwione,
  - wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.
2. Osoba wykluczona uchwałą Zarządu lub skreślona z listy członkowskiej z powodu nieopłaconej składki ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 20.
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.
1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, do 14 dni od pierwszego terminu . Uchwały podjęte w wyznaczonym 2 terminie Walnego Zebrania zapadają bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku rezygnacji połowy członków Zarządu Prezes, bądź pełniący obowiązki rozwiązuje Zarząd i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem wyboru nowego Zarządu. W przypadku rezygnacji więcej niż 1/3 członków Komisji Rewizyjnej Przewodniczący bądź pełniący obowiązki Przewodniczącego niezwłocznie powiadamia Zarząd o konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania celem wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków
§ 23.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być:
  - Zwyczajne,
  - Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Dopuszcza się możliwość zwołania Walnego Zebrania online oraz hybrydowo za pomocą dostępnych platform, przy zapewnieniu wymogu identyfikacji osób biorących udział w walnym zebraniu oraz systemu liczącego głosy (w przypadku podejmowania uchwał, czy dokonywania wyboru do władz stowarzyszenia).
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna):
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie od 14 do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalanie kierunków i programu działania Klubu,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. nadawanie i pozbawianie tytułów i godności honorowych ,
9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd Klubu
§ 25.
1. Zarząd składa się z 4 do 6 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika, a także może wybrać Sekretarza (w zależności od składu ilościowego w danej kadencji), pozostałe osoby pełnią funkcję Członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.       6. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za działalność dla i związaną z funkcjonowaniem Klubu.

§ 26.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie projektów planów działalności Klubu,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
4. zwoływanie Walnego Zebrania,
5. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
6. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
8. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
9. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
10. regulacja bieżących spraw klubowych przez uchwały i zarządzenia.

§ 27.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Komisja Rewizyjna
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 3 lata.                                                                                     4. Komisja Rewizyjna nie pobiera wynagrodzenia za działalność dla i związaną z funkcjonowaniem Klubu.

 

§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  - kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
  - występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
  - prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  - zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  - składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
  - składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

§ 30.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 31.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Klubu i gospodarka finansowa

§ 32.
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1) składki członkowskie,
  2) działalność poż0ytku publicznego odpłatna,
  3) zapisy i spadki,
  4) dotacje, darowizny, subwencje i inne.
  5) ofiarność publiczna.
2. Składki członkowskie należy wpłacać na konto klubowe w terminie 14 dni od rozpoczęcia danego sezonu.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.

§ 33.
1. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
3. Dochód z działalności Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 34.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21 ust. 2).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 35.
W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

ZARZĄD:
Prezes - Marcin Żywiński
Wiceprezes - Danuta Kwatera
Skarbnik - Adrianna Dudek
Sekretarz – Monika Szewczyk
Członek Zarządu – Bartłomiej Boksa

Członek Zarządu – Janusz Oleński
Prezes honorowy – Henryk Szklarczyk